Otázky a odpovede

 

Časté otázky a odpovede našich zákazníkov


Je potrebné pri búraní nenosnej priečky stavebné povolenie ?
Stavebné povolenie nie je nutné. Je vhodná takzvaná ohláška na oddelení stavebného úradu na príslušnom obecnom úrade.


Musím ohlásiť plánovanú rekonštrukciu bez zásahov do stien na stavebnom úrade?
V prípade, že nezasahujete do dispozičného riešenia priečok a stien nemusíte. Býva dobrým zvykom, napísať oznam vo vchode s označením stručného rozsahu rekonštrukcie ako aj doby jej trvania. Taktiež je vhodné upovedomiť správcu a zástupcu vlastníkov.

 


Aké potrebujeme povolenia v prípade vytvárania otvoru v nosnej stene ?
Úpravy, ktorými sa zasahuje do nosných konštrukcií stavby, mení sa spôsob užívania stavby a podstatným spôsobom sa mení vzhľad stavby. Vybavíte na Oddelení územného konania a stavebného poriadku. Je nutné dodať nasledovné informácie


1. meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka
2. označenie  stavby  na  ktorej  sa  majú  úpravy,  alebo  práce uskutočniť (miesto stavby, na pozemku,  parc. č.  podľa  katastra  nehnuteľností,  jej  súpisné  číslo),  s  uvedením  práva stavebníka k stavbe a údajom, či je stavba kultúrnou pamiatkou
3.  rozsah a účel stavebných úprav a prác
4.  jednoduchý technický opis stavebných úprav a prác.
Nutné prílohy:
• doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, možno ho nahradiť čestným vyhlásením. Ak je stavba v spoluvlastníctve je potrebný aj súhlas ostatných vlastníkov s uskutočnením stavebných úprav
• písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo práce bude uskutočňovať nájomca
• stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu, alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území
• výkresy stavebného riešenia stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach so statickým posudkom zahrňujúcim návrh riešenia s potrebnými oceľovými výstužami

Je nutné mať návrh od bytového dizajnéra?
Nutnosťou to nie je, avšak sa odporúča v závislosti na plánovanom rozsahu rekonštrukčných prác. Takto prichystaná rekonštrukcia vám môže ušetriť nielen čas , ale hlavne finančné prostriedky. Šikovný dizajnér dokáže navrhnúť najvhodnejšie riešenie v jednotlivom prípade, ako aj materiálové náklady potrebné pri rekonštrukcii. V prípade rekonštrukcii kúpeľni alebo toalety má každý seriózny predajca obkladov a dlažieb možnosť grafického riešenia a 3D vizualizácie.


Na realizáciu rekonštrukcie bytu je vhodnejšie vybrať živnostníka alebo stavebnú firmu?
Pri živnostníkovi môže byť nižšia cena za práce, nakoľko pracuje prevažne sám a na seba. Takýto výber môže byť väčším rizikom pri  poskytnutých zárukách ako aj prípadnom dodržaní termínov alebo v prípadnom spore o prevedení a kvalite prevedených prác. Vznikajú aj nutnosti skĺbenia rôznych profesií časovo ako aj kvalitatívne.

Ako vybrať realizačnú firmu ?

Pri vyberaní stavebnej firmy je vhodné dbať na nasledujúce skutočnosti:
Ako dlho je firma na trhu, či má stabilnú adresu na ktorej je možné zastihnúť zodpovedných pracovníkov. Aké má referencie. Či si najíma v subdodávke živnostníkov alebo má vlastných zamestnancov. Koľko druhov profesií dokážu obsiahnuť.